Запрашаем на свята Ганненскі кірмаш- 23-24 жніўня 2019 года

Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п.Зельва).

1

23-24 августа
Праздник «Ганненскі кірмаш» (г.п.Зельва).
В конце августа в г.п. Зельва состоится уникальное культурное событие – традиционный местный праздник «Ганненскі кірмаш», приуроченный ко дню Святой Анны. Идея проводить ярмарку зародилась ещё в ХVІІІ веке, когда в Зельве собирались купцы и ремесленники со всей Речи Посполитой и европейских стран. В нынешнем году в рамках мероприятия пройдёт множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и др. Яркий акцент праздничной программы – презентация агроусадеб, площадок среднего и малого бизнеса. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители порадуют публику блистательными концертными номерами.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-17.30)
http://zcknt.zelva-kultura.by

August, 23-24
The regional holiday «Annensky Kirmash» ( Zelva)
A unique cultural event will be at the end of August in Zelva. It’s the traditional local holiday — «Annensky Kirmash». This holiday is connected with the day of St. Ann. The idea to celebrate the fair was originated in the 18th century, when merchants and artisans from all over the Polish-Lithuanian Commonwealth and European countries gathered in Zelva. This year many original contests will be held within the framework of the event. At the end of the event the winners will be selected in the following nominations: «The best balcony design», «The best stylized costume», «The best photos and video of the holiday», «The most delicious loaf», «The most colourful courtyard «, «The most beautiful horse carriage», etc. The bright accent of the festive program is the presentation of agro-fairs, medium and small businesses sites. Everyone will be able to buy original souvenirs at the exhibition-fair of decorative and applied arts. The collectives of amateur creativity and famous singers will delight the audience with brilliant concerts.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-17.30)
http://zcknt.zelva-kultura.by

23-24 sierpnia
Regionalne święto «Jarmark Annienski» (m. Zelwa)
W końcu sierpnia w m. Zelwa odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne – tradycyjne lokalne święto «Jarmark Annienski», poświęcone dniu Świętej Anny. Pomysł przeprowadzenia jarmarku powstał jeszcze w ХVІІІ wieku, kiedy w Zelwie gromadzili się kupcy i rzemieślnicy z całej Rzeczypospolitej i krajów europejskich. W tym roku w ramach imprezy odbędzie się wiele oryginalnych konkursów, na podstawie których zostaną wyznaczone zwycięzcy w następujących kategoriach: «najlepszy wystrój balkonu», «najlepszy garnitur stylizowany», «najlepsze zdjęcia i film na temat święta», «najbardziej pyszny bochenek», «najbardziej żywe podworze», «najpiękniejszy konny wóz» itp. Jasny akcent świątecznego programu – prezentacja siedzib agroturystycznych, placów średniego i małego biznesu. Na wystawie-jarmarku wyrobów rzemiosła artystycznego wszyscy chętni będą mogli kupić oryginalne pamiątki. Zespoły twórczości amatorskiej i znane wykonawcy estadne zachwycą publiczność wspaniałymi koncertowymi numerami.
8(01564)71002, 8(01564)24531 (08.30-17.30 g.)
http://zcknt.zelva-kultura.by

1
2
3
4
5

2 982 просм.

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *